Vedtægter

Vedtægter for Haarby Lokalhistoriske Forening.

 • 1 Foreningens formål er at fremme Haarby sogns historie og værne om de kulturhistoriske interesser, der findes i Haarby.

Dette formål søges nået:

 1. Ved oprettelse af Haarby Lokalhistoriske Arkiv
 2. Ved igangsættelse og afholdelse af relevante arrangementer.
 • 2 Medlemskab af foreningen.

Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål samt betaler det fastsatte kontingent, kan blive medlem. Kontingent opkræves helårsvis forud og fastsættes af generalforsamlingen.

 • 3 Bestyrelsen og foreningen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 – 9 medlemmer. Hvert medlem vælges for en toårig periode og kan genvælges.

 • 4 Konstituering.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 • 5 Bestyrelsens myndighed og virksomhed.

Bestyrelsen er den bevilgende myndighed.

Formanden og kassereren i forening har prokura.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Sekretæren fører beslutningsprotokol.

Bestyrelsen kan supplere sig med særligt sagkyndige, disse har dog ikke stemmeret.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg som skønnes nødvendige. Udvalgene refererer til bestyrelsen.

Bestyrelsen indgår i de samarbejdsrelationer, der skønnes nødvendige for arbejdet med at opfylde foreningens formål.

 • 6 Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts-april måned, indkaldt med mindst 14 dages varsel

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning og beretning fra udvalgene.
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor og 1 suppleant

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal ved håndsoprækning, dog skal personvalg foregå skriftligt.

Forslag om vedtægtsændringer skal udsendes skriftligt samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Medlemsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 • 7 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller af mindst 1/3 af medlemmerne, der skriftligt fremsætter begæring herom.

Generalforsamlingen skal afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

 • 8 Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant.

Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen.

 • 9 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Ved foreningens opløsning overgår dens aktiver samt Haarby Lokalhistorisk Arkivs arkivalier til Assens Kommune.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 26. 03. 2014.